Listopad 2017

RÁNO U OTAVY

29. listopadu 2017 v 18:22 | DRAK |  VODA

KOLEM OTAVY

29. listopadu 2017 v 18:08 | DRAK |  VODA

KOLEM ŘEKY

29. listopadu 2017 v 18:06 | DRAK |  VODA

PODSKALÍ - RÁNO

29. listopadu 2017 v 18:04 | DRAK |  KRAJINA


VĚTROLAMEM

26. listopadu 2017 v 17:21 | DRAK |  KRAJINA

VĚTROLAM

26. listopadu 2017 v 17:19 | DRAK |  KRAJINA

NA SKÁLE

26. listopadu 2017 v 17:18 | DRAK |  KRAJINA

POD SKÁLOU

26. listopadu 2017 v 17:16 | DRAK |  VODA

POD VRANÍ SKÁLOU II

25. listopadu 2017 v 16:18 | DRAK |  VODA

POD VRANÍ SKÁLOU

25. listopadu 2017 v 16:17 | DRAK |  VODA

OKOLO JEZU

25. listopadu 2017 v 16:16 | DRAK |  VODA

U JEZU

23. listopadu 2017 v 19:30 | DRAK |  VODA

K JEZU

23. listopadu 2017 v 19:28 | DRAK |  VODA

V TŮNI

23. listopadu 2017 v 19:27 | DRAK |  VODA


PŘÍJEMNĚ U VODY

22. listopadu 2017 v 19:13 | DRAK |  VODA

PŘÍJEMNĚ U ŘEKY

22. listopadu 2017 v 19:11 | DRAK |  VODA

PŘÍJEMNĚ U OTAVY

22. listopadu 2017 v 19:10 | DRAK |  VODA

ROZJÍMÁNÍ

20. listopadu 2017 v 18:59 | DRAK |  VODA

PODZIMNÍ CHVILKY

20. listopadu 2017 v 18:58 | DRAK |  VODA

K ODPOČÍVÁNÍ...

20. listopadu 2017 v 18:43 | DRAK |  RŮZNÉ

POEZIE PODZIMU

20. listopadu 2017 v 18:41 | DRAK

DNEŠNÍ PROCHÁZENÍ

19. listopadu 2017 v 15:15 | DRAK |  VODA

PROCHÁZENÍ SE SLUNCEM

19. listopadu 2017 v 15:13 | DRAK |  VODA